How to meet your goals when you have ADHD?

Dutch? Scroll down!

Setting goals, fun? No. From an early age, I’m only 23, but still, I’ve learned that setting goals and achieving them is the key to success. If only it were true. At school, I was given homework that had to be turned in by a certain date. At work, I was given goals to achieve by a certain time, and in my personal life, too, there were goals I wanted to achieve weekly or yearly.

In and of itself, there is nothing wrong with that. Setting goals gives you a “path” to follow. It lets you move in the right direction. But setting goals and achieving them is hard for me. It’s hard for people with ADHD.

Lack of self-discipline or motivation?

Why is it THAT hard? Because our brains don’t work that way. It’s often said that it’s a lack of self-discipline and motivation. That we are lazy and look for an excuse for everything. No! It’s not that we don’t want to, it’s inability. You don’t tell someone who is blind to just look harder, do you? Exactly, that’s what I thought.

Feeling bad and disappointed

The other problem with having goals is that it can make people feel bad, in particular people with ADHD. Whether we achieve our goals or not. When we don’t meet our goals, we feel worthless. We are not good enough to achieve our goals. But what’s wrong with that? It’s not that the world will go into full chaos when we don’t meet our goals? People with ADHD already have a disadvantage because we have ADHD. I don’t believe that’s a disadvantage, but unfortunately, “normal” people think otherwise. According to them, we’re already behind, even when the game hasn’t even started yet. The fact that we ALSO can’t achieve our goals makes us feel even worse than we already did…

So, what does work?

Different options, yay! Because I can’t explain EVERYTHING in one blog post, I’m telling you what works for me. If you want me to explain multiple possibilities, let me know!

  • What is the end goal? That’s where I start. I write down the final goal, and then I go backward from there and write down all the steps needed to reach the end goal.

Studying for my exam

Step 1. What are the topics I need to master for my exam? I write this down.
Step 2. What books do I need? I gather these books together.
Step 3. Which chapters do I need from which books? These chapters get a sticker.
Step 4. How much time do I have to study? I make a schedule.
Step 5. Where will I study? I tidy up the desk and set up what I need.
Step 6. Studying for my exam.
  • Reward yourself. For people with ADHD, it’s easier to stay motivated if they reward themselves. We need to award ourselves along the way. How I reward myself? Going for a walk with the dog. Doing something fun with my boyfriend. Make sure it’s something that makes you feel good!
  • Alarm clocks! Do you remember my alarm clocks? I can lose myself in the things I do. Alarm clocks make sure I don’t forget to eat and drink, but they also make sure I take breaks.
  • Take breaks. Uhu, so these are also very important, especially if you are easily distracted (hello, ADHD). Because I forget everything around me, I set alarm clocks that make sure I take enough breaks. Besides, for every hour/hour-and-a-half of studying, working, or anything else, I take a 10-minute break.
  • Work with a buddy. Working together is always better than working alone. My friends, my boyfriend, and my mother help me with this. When I get overwhelmed, they make sure I take a break and can relax for a while. They also ‘guard’ the time when I have lost track of it again. But they also make sure I don’t procrastinate and really get to work when I have to.

What is your ULTIME tip for meeting goals?

Do you want to leave a comment, but don’t want to leave your name or email address? No problem, you can, just fill in the comment section and click post comment. Oh, and don’t forget to follow me!


Het hebben en behalen van doelen, hartstikke leuk? Nee. Vanaf kleins af aan, ik ben pas 23, maar toch, heb ik geleerd dat het stellen en behalen van doelen de sleutel tot succes is. Was het maar waar. Op school kreeg ik huiswerk dat op een bepaalde datum ingeleverd moest worden. Op het werk kreeg ik doelen die ik vóór een bepaalde tijd moest bereiken en ook in mijn persoonlijke leven waren er doelen die ik wekelijks of jaarlijks wilde bereiken.

Op zich is daar niks mis mee. Het stellen en behalen van doelen geeft je een ‘pad’ die je kunt volgen. Het laat je in de juiste richting bewegen. Maar het stellen en behalen van doelen is moeilijk voor mij. Het is moeilijk voor mensen met AD(H)D.

Gebrek aan zelfdiscipline of motivatie?

Waarom? Omdat onze hersenen zo niet werken. Vaak wordt er gezegd dat het een gebrek is aan zelfdiscipline en motivatie. Dat we lui zijn en overal een excuus voor zoeken. Nee! Het is geen onwil, het is onvermogen. Je zegt toch ook niet tegen iemand die blind is, dat hij of zij beter moet kijken? Precies, dat dacht ik ook.

Slecht gevoel en teleurstelling

Het andere probleem met het hebben van doelen is dat het, vooral mensen met AD(H)D, een slecht gevoel kan geven. Of wij onze doelen nu bereikt hebben of niet. Wanneer we onze doelen niet bereiken, voelen we ons waardeloos. We zijn niet goed genoeg om onze doelen te bereiken. Wat is daar zo erg aan? Het is niet zo dat de wereld vergaat wanneer we onze doelen niet behalen? Mensen met AD(H)D staan al 1-0 achter, want we hebben AD(H)D. Ik vind niet dat we 1-0 achterstaan, maar helaas denken de ‘normale’ mensen daar anders over. Het feit dat we dan OOK onze doelen niet kunnen bereiken, laat ons nog slechter voelen dan we al deden…

Wat werkt dan wel?

Verschillende mogelijkheden, joepie! Omdat ik niet ALLES in één blog uit kan leggen, vertel ik nu wat voor mij werkt. Wil je dat ik meerdere mogelijkheden uitleg, laat het me weten!

  • Wat is het einddoel? Daar begin ik mee. Vanuit het einddoel werk ik terug en schrijf ik alle stappen op die nodig zijn om het einddoel te bereiken.

Studeren voor mijn tentamen

Stap 1. Wat is de stof die ik moet beheersen voor mijn tentamen? Ik noteer dit.
Stap 2. Welke boeken heb ik nodig? Deze boeken raap ik bij elkaar.
Stap 3. Welke hoofdstukken heb ik nodig uit welke boeken? Deze krijgen een sticker
Stap 4. Hoeveel tijd heb ik om te studeren? Ik maak een planning.
Stap 5. Waar ga ik studeren? Ik ruim het bureau op en zet klaar wat ik nodig heb.
Stap 6. Studeren voor mijn tentamen.
  • Jezelf belonen. Voor mensen met AD(H)D is het makkelijker om gemotiveerd te blijven als ze zichzelf, along the way, belonen. Hoe ik mezelf beloon? Wandelen met de hond. Samen met mijn vriend iets leuks doen. Zorg ervoor dat het iets is waar je een goed gevoel van krijgt!
  • Wekkers! Herinner jij je mijn wekkers nog? Ik kan mezelf nog wel eens verliezen in de dingen die ik doe. De wekkers zorgen ervoor dat ik niet vergeet te eten en te drinken, maar ze zorgen er daarnaast voor dat ik ook pauzes neem.
  • Neem pauzes. Uhu, deze zijn dus ook heel belangrijk, zeker als je snel bent afgeleid (hallo, AD(H)D). Omdat ik alles om me heen vergeet, zet ik wekkers die ervoor zorgen dat ik genoeg pauzes neem. Verder neem ik, voor ieder uur/anderhalf uur studeren, werken of iets anders, 10 minuten pauze.
  • Werk met een buddy. Samenwerken, vind ik, altijd fijner dan alleen. Onder andere vriendinnen van me, mijn vriend en mijn moeder helpen me daarbij. Wanneer mijn hoofd ‘te vol’ is, zorgen zij ervoor dat ik pauze neem en even tot rust kan komen. Zij ‘bewaken’ de tijd als ik die weer eens uit het oog verloren ben. Maar zij zorgen er ook voor dat ik geen dingen uitstel en écht aan het werk ga als het moet.

Wat is jouw ULTIME tip voor het behalen van doelen?

Wil je een reactie achterlaten, maar niet je naam of e-mailadres achterlaten? Geen probleem, dat kan ook, vul alleen de reactie in en klik op reactie plaatsen. Oh, en vergeet me niet te volgen!

2 reacties op “How to meet your goals when you have ADHD?”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: